PEMBROKE DOCK MARINE

Canolfan o’r radd flaenaf ar gyfer datblygu ynni morol yn Sir Benfro

PROSIECT CYDWEITHREDOL

Mae Doc Penfro yn brosiect cydweithredol sy’n dwyn ynghyd bedwar partner i ddatblygu canolfan o’r radd flaenaf ar gyfer datblygu ynni morol yn Sir Benfro. Bydd prosiect Morol Doc Penfro yn ehangu ar safle clwstwr sgiliau uchel presennol y rhanbarth, i ddatblygu a gwella’r isadeiledd a’r cyfleusterau presennol. Bydd yn cefnogi datblygwyr ar eu taith trwy ddylunio, profi, adeiladu a defnyddio eu dyfeisiau. Y nod yw sicrhau y gall y diwydiant elwa o’r effeithlonrwydd gweithredol a’r cyfleoedd arloesi mwyaf posibl.

Mae’r prosiect yn cynnwys pedair colofn a fydd gyda’i gilydd yn helpu i yrru masnacheiddio technoleg ynni morol a gwella cynnig diwydiant cyfredol y DU:

META

Cyfres o safleoedd heb gydsyniad, heb gysylltiad â grid, yn ac o amgylch Dyfrffordd Aberdaugleddau yn agos at sylfaen weithredol Porthladd Penfro ac wedi’i hamgylchynu gan alluogi seilwaith a chadwyn gyflenwi.

CANOLFAN RHAGORIAETH PEIRIANNEG YNNI MOROL (MEECE)

Wedi’i greu gan y Catapwlt Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr, bydd MEECE yn darparu gwybodaeth, profiad a gallu arbenigol er budd y diwydiant ynni morol. Bydd MEECE yn dod ag arbenigedd a galluoedd prifysgolion Cymru, ac ORE Catapult, i gysylltiad uniongyrchol â datblygwyr technoleg a’u cadwyni gyflenwi, gan gefnogi mwy o arloesi, a dal ac ymgorffori’r arloesedd hwnnw yng Nghymru.

UWCHRADDIO SEILWAITH DOC PENFRO

Bydd Porthladd Aberdaugleddau yn ailddatblygu’r gofod gweithredol ym Mhorthladd Penfro i gynyddu effeithlonrwydd a lleihau costau datblygu dyfeisiau. Bydd yr ailddatblygiad yn arwain at greu gwneuthuriad cynllun agored mawr ac ardaloedd gosod tir a gofod pontio o’r tir i’r môr sy’n addas i anghenion diwydiant modern.

PARTH ARDDANGOS SIR BENFRO

Wedi’i reoli gan Wave Hub Limited, bydd y Parth Arddangos yn safle ar brydles 90km2 ar gyfer defnyddio capasiti 100MW yn fasnachol o araeau tonnau ar raddfa lawn a gwynt arnofiol. Hwn yw’r cytundeb gwely’r môr mwyaf ar gyfer ynni tonnau yn y byd a bydd yn sicrhau bod gan ddatblygwyr fynediad yn y DU at garreg gamu resymegol a ddyluniwyd i brofi hyfywedd masnachol.

Mae Doc Penfro yn un o nifer o brosiectau trawsnewidiol yn Ne Orllewin Cymru sydd i fod i gael ei ariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, sy’n cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Rhagwelir y bydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn rhaglen fuddsoddi gwerth £1.3 biliwn, gan roi hwb o £1.8 biliwn i’r economi ranbarthol a chreu dros 9,000 o swyddi o ansawdd uchel yn y blynyddoedd i ddod. Ewch i wefan Bargen Ddinesig i gael mwy o wybodaeth.

Chwilio am safle profi?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.