Mae’n bleser gan Ynni Morol Cymru gyhoeddi eu bod wedi derbyn cyllid gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir ar gyfer eu prosiect Ardal Profi Ynni Morol (META).

Nod y prosiect yw creu ardaloedd profi a gydsyniwyd ymlaen llaw yn Nyfrffordd Aberdaugleddau i ddatblygwyr technoleg ddefnyddio dyfeisiau nad ydynt yn gysylltiedig â’r grid, cydrannau profi a thechnegau lleoli, ynghyd â rhoi cyfle i ymchwilio.

Mae Ynni Morol Cymru yn gweithio ar flaen y gad yn y diwydiant, gan ddenu datblygwyr ynni morol i Gymru a chefnogi twf y sector. Disgwylir i META ychwanegu at gynnig ‘Cymru’, ochr yn ochr â’r €100.4 miliwn o gyllid yr UE, adnoddau tonnau a llanw sylweddol a Pharthau Arddangos graddfa arae. Bydd META yn darparu mwy o gyfleoedd i uwchsgilio ac arallgyfeirio’r gadwyn gyflenwi leol, a bydd yn cyfrannu at ddadrisgio datblygiadau prosiect.

Dyfrffordd Aberdaugleddau
Dyfrffordd Aberdaugleddau

Mae Ynni Morol Cymru yn fenter a ddatblygwyd ac a reolir gan Fforwm Arfordir Sir Benfro, Cwmni Budd Cymunedol sy’n gweithio i amddiffyn a gwella’r amgylchedd arfordirol a morol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Dywedodd Louise Rigby Williams, Rheolwr Prosiect Ynni Morol Cymru, “Rydym yn falch iawn y bydd y cyllid hwn yn caniatáu inni barhau i chwarae rhan allweddol yn uchelgeisiau Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes ynni morol. Bydd META yn darparu cymhelliant arall eto i ddatblygwyr ddod â’u prosiectau i Gymru a bydd yn cefnogi ein heconomïau ymylol trwy greu swyddi, annog arloesi, a chlystyru ac arallgyfeirio ein cadwyn gyflenwi leol.”

Mae META yn un piler o Ardal Forol Doc Penfro, prosiect gwerth £76 miliwn a lofnodwyd fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe ym mis Mawrth sy’n anelu at ddatblygu canolfan o’r radd flaenaf ar gyfer datblygu ynni morol. Defnyddir y Cyllid Cymunedau’r Arfordir hwn i greu un swydd amser llawn newydd gydag Ynni Morol Cymru ac 80 o swyddi anuniongyrchol, yn ogystal â diogelu pedair swydd bresennol.

Tîm Fforwm Arfordirol Sir Benfro. (L-R Paul Renfro, Holly Pretious, Louise Rigby Williams, Ceri Crichton, David Jones, James Dyer)

Dywedodd Tim James, Cyfarwyddwr Datblygu Ynni ym Mhorthladd Aberdaugleddau “Mae datblygwyr technoleg ac arbenigwyr gweithrediadau morol eisoes yn lleoli eu hunain yn y rhanbarth i fanteisio ar y sylfaen sgiliau helaeth, cyfleusterau porthladdoedd, agosrwydd at y grid ac adnoddau naturiol. Bydd creu ardal a gydsyniwyd ymlaen llaw yn y Ddyfrffordd yn cryfhau cynnig byd-eang Doc Penfro yn y sector arloesol hwn ymhellach.”

Ar hyn o bryd mae Ynni Morol Cymru yn aros am arian ychwanegol a fydd yn cwblhau cyllido’r prosiect. Bydd y camau nesaf yn cynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol i gynorthwyo i nodi’r ardaloedd a’r prydlesu a’r trwyddedu angenrheidiol.

Coastal Communities Fund

Dadlwythwch y datganiad i’r wasg yma.