Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol o £1.2 miliwn i gyflymu datblygiad ynni morol yng Nghymru.  Y buddsoddiad yw i ddatblygu prosiect Ardal Profi Ynni Morol (META) yn Nyfrffordd Aberdaugleddau.

Bydd yr arian yn cefnogi gwaith Ynni Morol Cymru wrth ddatblygu rhwydwaith o feysydd gwely’r môr a gydsyniwyd ymlaen llaw a fydd yn cefnogi ymchwil, profi cydrannau, arloesi, technegau lleoli a defnyddio dyfeisiau ar raddfa.

Disgwylir i’r prosiect META gwerth £1.9 miliwn gyfrannu tuag at gynlluniau ‘Cymru’ i chwarae rhan allweddol mewn marchnad fyd-eang sy’n tyfu a bydd yn ychwanegu at rwydwaith presennol y DU o safleoedd profi sy’n arwain y byd.

Mae Ynni Morol Cymru yn fenter a ddatblygwyd ac a reolir gan Fforwm Arfordir Sir Benfro, Cwmni Budd Cymunedol sy’n gweithio i amddiffyn a gwella’r amgylchedd arfordirol a morol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae’r cwmni’n falch iawn o dderbyn yr arian hwn gan ei fod yn nodi cam pwysig arall ymlaen i’r diwydiant.

Dywedodd David Jones, Cyfarwyddwr Prosiect Ynni Morol Cymru, “Ar ôl trafod cysyniad META gyda diwydiant dros y tair blynedd diwethaf rydym yn falch o sicrhau’r cyllid a’r gefnogaeth i nawr symud tuag at gyflawni.  Mae ynni morol eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar ein heconomïau ymylol yng Nghymru, wedi cefnogi clystyru ac arallgyfeirio cadwyn gyflenwi leol, ac rydym yn gweld META yn cyfrannu at y gostyngiad parhaus mewn costau sy’n cael ei ddarparu gan y sector ar hyn o bryd.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford: “Rydyn ni eisiau i Gymru fod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ym maes ynni morol felly rydw i’n falch iawn o gyhoeddi mwy na £1m o gronfeydd yr UE i helpu i greu’r maes profi hwn.”

“Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ynni morol yng Nghymru ac mae’r fenter hon yn gam mawr arall wrth adeiladu diwydiant ffyniannus yn Sir Benfro ac yng Nghymru.  Rydym wedi ymrwymo i ddenu datblygwyr o bob cwr o’r byd i ddyfroedd Cymru.”

Dywedodd Dr Stephen Wyatt, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesi Aflonyddol ORE Catapult “fel canolfan technoleg, arloesi ac ymchwil flaenllaw’r DU ar gyfer hyrwyddo ynni gwynt, tonnau a llanw, mae ORE Catapult yn croesawu META.  Bydd ei ardaloedd dyfrffordd a gydsyniwyd ymlaen llaw, yn darparu ar gyfer profi cydrannau, is-osodiadau a dyfeisiau cyflawn yn gyflym ac yn effeithlon, ac yn caniatáu i ddatblygwyr ymarfer gosod a methodolegau O&M, o fewn cyrraedd hawdd i gadwyn gyflenwi beirianneg helaeth a chefnogol.  Mae META yn cyd-fynd yn dda â chynlluniau newydd ORE Catapult ar gyfer ymgysylltu â’r rhanbarth, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r tîm.”

Mae META yn rhan o Ardal Forol Doc Penfro, prosiect gwerth £76 miliwn i ddatblygu canolfan o’r radd flaenaf ar gyfer datblygu, saernïo, profi a defnyddio ynni morol yn Sir Benfro. Mae hwn yn un o 11 prosiect sydd wedi’u cynnwys ym Margen Ddinesig Bae Abertawe a lofnodwyd gan y Prif Weinidog a Phrif Weinidog Cymru ar yr 20fed o Fawrth eleni.

Mae META hefyd wedi derbyn cyllid trwy Gronfa Cymunedau’r Arfordir. Bydd camau nesaf y prosiect yn adeiladu ar waith blaenorol i ddewis y safleoedd mwyaf priodol yn y Ddyfrffordd, parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a dechrau’r broses brydlesu a thrwyddedu yn ffurfiol.